Veiklos sritys

Muziejus vykdo šias funkcijas:

1. teikia muziejaus lankymo ir muziejinės edukacijos viešąsias paslaugas;
2. kaupia ir saugo Marijampolės savivaldybės ir regiono kultūrą atspindinčias ir vietos bendruomenei reikšmingas muziejines vertybes;
3. organizuoja ir tvarko sukauptų muziejinių vertybių apskaitą;
4. vykdo sukauptų muziejinių vertybių konservavimą ir restauravimą Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
5. vykdo sukauptų muziejinių vertybių skaitmeninimą;
6. vykdo muziejinės komunikacijos veiklas;
7. įgyvendina muziejinės edukacijos veiklas, sudarančias sąlygas formaliajam ir neformaliajam švietimui;
8. įgyvendina asmenims su negalia skirtas veiklas ir prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo prisidedančias veiklas;
9. savarankiškai ar bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ar mokslininkais vykdo muziejaus
rinkinių mokslinius ir kitus tyrimus;
10. įgyvendina nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų finansavimo projektus
muziejų plėtros, kultūros, turizmo, visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės srityse;
11. dalyvauja Europos ir pasaulio muziejų tarptautinių tinklų veikloje, vykdo bendras veiklas su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis, veikiančiomis muziejininkystės srityje;
12. rengia ir tvirtina metinius veiklos planus;
13. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia jas Marijampolės savivaldybės tarybai;
14. kultūros ministro nustatyta tvarka teikia statistinius duomenis apie muziejaus veiklą Kultūros ministerijai;
15. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.